กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุกขอนแก่นยกขบวนนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มกิจกรรมน่าสนใจ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุกขอนแก่นยกขบวนนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มกิจกรรมน่าสนใจ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุกขอนแก่นยกขบวนนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มกิจกรรมน่าสนใจ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น 11 กรกฎาคม 2561 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุกขอนแก่นยกขบวนนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มกิจกรรมน่าสนใจ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) มุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ใกล้ชิดวิทยาศาสตร์

          ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นับเป็นเวลากว่า 11 ปีแล้วตั้งแต่ปี 2549 ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ริเริ่มจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน คนไทยตื่นตัวที่จะเรียนรู้และเข้าถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมามีข้อมูลจากการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนกลาง พบว่ามียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,106,724 คน เมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งได้ ดังนี้ ภาคกลางร้อยละ 66.14 ภาคตะวันออกร้อยละ 13.08 ภาคเหนือร้อยละ 10.93 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 8.53 และภาคใต้ร้อยละ 1.32 ซึ่งจำนวนผู้เข้าชมงานจากภูมิภาคต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยกว่าส่วนกลาง  เนื่องด้วยอุปสรรคจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความยากลำบากในการมาร่วมงาน  ดังนั้น เพื่อเป็นการกระจายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2561 ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 และภาคกลาง ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในทุกภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง“จากการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง และสำหรับครั้งนี้ที่จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค ครั้งที่ 3 ที่มุ่งสานต่อนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องการให้เด็ก ๆ เยาวชนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ อันจะช่วยต่อยอดความรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองได้มองเห็นถึงทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย นับเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้พัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถ และพร้อมเติบโตไปกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งต่อไป”   

IMG 9803

           ด้าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมาจัดแสดงคือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (THE ROYAL PAVILLION)  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นำเสนอเรื่องราวหลักการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย โดยทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ เกิดเป็นนวัตกรรมหลากหลาย สร้างประโยชน์สุขแก่คนไทยทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำเสนอแนวทางพระราชดำริที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่นำมาจัดแสดงให้เยาวชนและประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สัมผัสโดยเฉพาะ อาทิเช่น นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (DIGITAL NOW) นำเสนอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สัมผัสกับความล้ำสมัยของโลกดิจิทัลและหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มากความสามารถ นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัว (AGING SOCIETY) นำเสนอสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบันผ่านเครื่องไทม์แมชชีน นำผู้ร่วมกิจกรรมไปสู่โลกแห่งอนาคต สัมผัสกิจกรรมการจำลองเป็นผู้สูงวัยในฐานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการวางแผนชีวิตในอนาคตทั้งเรื่องสุขภาพและการเงิน นิทรรศการธรรมชาติบันดาลใจ (MOTHER NATURE : INNOVATIVE INSPIRATIONS) นำเสนอแรงบันดาลใจและให้ตัวอย่างวิธีคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยดูแบบอย่างจากธรรมชาติ โดยนำผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ลอกเลียนธรรมชาติมาจัดแสดง นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) นำเสนอเรื่องราวของการบริหารจัดการขยะและชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ในกองขยะที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ สร้างพลังงานทดแทนและสร้างมูลค่ามากกว่าที่คุณคิด พลาดไม่ได้กับ ภาพยนตร์ 4D PANDA ROLLER…JOURNEY TO NEW HOME เปิดประสบการณ์ใหม่และสนุกสนานไปกับเรื่องราวของก้วนก้วน แพนด้ายักษ์สุดน่ารักกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อตามหาป่าไผ่แห่งใหม่ บนเส้นทางที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมไปกับเหล่าผองเพื่อน นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม (MAKER SPACE:FROM MAKER TO INNOVATOR) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานครั้งนี้คือ นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก (THE HIGH-TECH INVENTIONS OF THE ANCIENT GREEK EXHIBITION) จากประเทศกรีซ นำเสนอนวัตกรรมที่เหนือชั้นของโลกโดยเป็นต้นแบบในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งต่าง ๆ และถูกพัฒนาจากยุคสู่ยุคจนมาเป็นนวัตกรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงานร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมความรู้อีกมากมาย เช่น ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (ศวภ.2) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

007

           ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งใน Smart city เมืองอัจฉริยะที่จะพัฒนาการบริหารจัดการเมืองได้อย่างเป็นระบบและมีความทันสมัย ซึ่งจะส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจหลากหลายด้าน เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาที่เป็นอุทยานไดโนเสาร์แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ซึ่งการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเด็ก ๆ และเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่และได้สัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระความรู้ที่สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศเช่นนี้ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการคิดค้นริเริ่มสิ่งใหม่ หรือการประดิษฐ์และทดลองทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนต่อไปในอนาคต 

           สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.-30 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE โดยนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ จองเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960