นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU : Good Partnerships

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU : Good Partnerships

09-12-2021
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU : Good Partnerships

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ MOU : Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับ 4 หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดย นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช.,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย นางชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช., ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) โดย นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) โดยนายสุกิจ อุทินทุ ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) เอกมัย

299A9946 800x533
         ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษา ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม โดยเน้นชิ้นงานแบบ Hands-on เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Good Partnerships การพัฒนาการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ อพวช. จะมีส่วนร่วมในนำนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และกิจกรรมเสริมศึกษามาหมุนเวียนจัดแสดงเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ กศน. ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนการได้ร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตให้สามารถพัฒนากระบวนการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจของผู้ชม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกนำไปต่อยอดขยายผลให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดชีวิต อันจะทำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน