NSM ร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหวที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด (AAC One Day Camp)”

NSM ร่วมจัดกิจกรรม “ค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหวที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด (AAC One Day Camp)”

09-11-2023
AAC01

9 พฤศจิกายน 2566 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นสำหรับนักเรียนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูด (AAC One Day Camp)” โดยมี นางสาวอลิสา  สุวรรณรัตน์ นักวิชาการอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ฯ จำนวน 20 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมได้รับชุดสื่อการเรียนรู้จาก อพวช. ณ ห้องการแสดง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

AAC0145์AAC0121AAC0178AAC017896AAC0178912AAC0174774