โครงการ “SiT Talks : Science inspired by Teen”

โครงการ “SiT Talks : Science inspired by Teen”

09-12-2021
โครงการ “SiT Talks : Science inspired by Teen”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ “SiT Talks : Science inspired by Teen” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม

โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีเยาวชนผ่านเข้ารอบคัดเลือกจำนวนทั้งหมด 15 คน (ภูมิภาคละ 3 คน จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ) โดยเยาวชนได้ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (ระบบออนไลน์) เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่า เยาวชนที่ได้รับรางวัลจาก โครงการ “SiT Talks : Science inspired by Teen” มีดังต่อไปนี้

science Inspired Best Content

- รางวัล “Best Content”
ได้แก่ นางสาววริศรา กุลชัยพานิช 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ชื่อหัวข้อการนำเสนอ “Can mRNA vaccines alter our genetic material?”

 science Inspired Best Clarity

- รางวัล “Best Clarity”
ได้แก่ นางสาวพัชชานันท์ อ่อนชมจันทร์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์
ชื่อหัวข้อการนำเสนอ “Vegetables and fruits, Could prevent COVID-19?”

science Inspired Best Charisma

- รางวัล “Best Charisma”
ได้แก่ นางสาวภษธร เต
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ชื่อหัวข้อการนำเสนอ “Which mask should be mass?”

 science Inspired WIN

และรางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ นางสาวพิมพ์พจี วิบุลกิติ์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ชื่อหัวข้อการนำเสนอ “กินกล้วยตอนท้องว่าง อันตรายต่อหลอดเลือดหัวใจจริงหรือ ?”