อพวช. ร่วมมือ อสส. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตวศาสตร์ พร้อมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาในพื้นที่ในจ.ปทุมธานี

อพวช. ร่วมมือ อสส. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตวศาสตร์ พร้อมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาในพื้นที่ในจ.ปทุมธานี

18-07-2023
NSM-ANI036

17 กรกฎาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือ กับ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. พร้อมด้วย นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการ อสส. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตวศาสตร์ พร้อมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาในพื้นที่ในจ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NSM-ANI014NSM-ANI01

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีความร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำงานด้านสตัฟฟ์สัตว์ในการวิจัยและจัดแสดงนิทรรศการร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักด้านนิเวศวิทยาให้เยาวชนเห็นคุณค่าความสำคัญของสัตว์แต่ละชนิดโดยเฉพาะสัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ โดย อพวช. ได้รับความร่วมมือจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ในการส่งต่อซากสัตว์เหล่านั้นมาให้ กับ อพวช. ในการสตัฟฟ์เพื่อชุบชีวิตสัตว์ที่ตายไปแล้วให้คงสภาพกลับมาเสมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้ง และสามารถเคลื่อนย้ายนำไปจัดแสดงนิทรรศการตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ซึ่งอนาคตในปี พ.ศ. 2570 สวนสัตว์จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ณ พื้นที่ภายในจ.ปทุมธานี โดยทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานร่วมกัน จึงลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาในพื้นที่โดยรอบคลองห้าและธัญบุรีให้เป็นที่รู้จัก โดยให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรอบอีกด้วย”

NSM-ANI012

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) กล่าวว่า “องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ มีภารกิจในการทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน ทั้งการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์ รวมทั้งการวิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัย ไปจนถึงการให้การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ป่านานาชนิด พร้อมทั้งพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดย อพวช. ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งการลงนามร่วมมือในครั้งนี้หวังจะช่วยขับเคลื่อนภารกิจในงานด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า รวมทั้งการศึกษา การสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้สวนสัตว์ที่กำลังจะเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่จ.ปทุมธานีให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

NSM-ANI013