องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ส่งตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วม “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564” (International Science Drama Competition 2021)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ส่งตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วม “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564” (International Science Drama Competition 2021)

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ส่งตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วม “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564” (International Science Drama Competition 2021)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วม “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564” (International Science Drama Competition 2021) ซึ่งเยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 5 รางวัล สำหรับโดยตัวแทนเยาวชนในครั้งนี้ คือทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 – 3 จากการประกวดโครงการการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรแบบยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า” (Sustainable Agriculture for a Better Future) ที่ อพวช. จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาส ให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละคร และกระตุ้นให้เยาวชนนำวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของละครวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง สร้างประสบการณ์ให้เยาวชนไทยได้แสดงผลงานใน เวทีระดับนานาชาติ

 ISDC2021 210828 1

โดยผลปรากฏว่า เยาวชนไทยได้รับรางวัลจาก “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2564” (International Science Drama Competition 2021) ทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่

ISDC2021 210828 7

1. ละครวิทยาศาสตร์นานาชาติ
ประเภท Junior Catergory
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม Wonderkids ประเทศไทย
สมาชิกในทีม ได้แก่
1. เด็กหญิงนารานิชานัฐ นาคะนิธิ โรงเรียน Bromsgrove International School Thailand
2. เด็กหญิงมนัสสมา ผ่องใส โรงเรียน Bromsgrove International School Thailand
3. เด็กชายกฤษกร จิรจิตการุณ โรงเรียน Garden International Bangkok
4. Joseph Szabo ที่ปรึกษา โรงเรียน Garden International Bangkok
5. เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ เตชะรัตนไชย โรงเรียนอำนวยศิลป์
6. เด็กชาย บูรณิน ตริยานนท์ โรงเรียนอำนวยศิลป์
7. เด็กหญิงอิสซาเบล ชนัฐปภา โกติเย่ร์ โรงเรียน Shrewsbury International School

S 78127120

2. รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม Outstanding Performer Award
ประเภท Junior Category
ได้แก่ เด็กหญิงนารานิชานัฐ นาคะนิธิ โรงเรียน Bromsgrove International School Thailand
จากทีม Wonderkids ประเทศไทย

ISDC2021 210828 6

3. ประเภท Short Film Category
รางวัลที่ 2 “Sustainable Agriculture” จากทีม NACA ประเทศไทย
โดยมีสมาชิกในทีม ได้แก่
1.นายนคบดี นาคสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2.นางสาวปญปภา นาคสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
3.นางศศิวดี นาคสกุล ที่ปรึกษา

ISDC2021 210828 5

4. ประเภท Short Film Category
รางวัลที่ 3 “Sustainable Agriculture” จากทีม Wettawan Wittaya School
โดยมีสมาชิกในทีม ได้แก่
1.นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
2.นางดาราวรรณ แก้วศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา
3.นายจำนงค์ โสภารัตน์ ครูโรงเรียนเวตวันวิทยา
4.นายรักศักดิ์ ปริหา ครูโรงเรียนเวตวันวิทยา
5.เด็กหญิงกชพร อุรโสภณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวตวันวิทยา
6.เด็กหญิงอชิรญา ดำริห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวตวันวิทยา
7.เด็กหญิงวิปัสนา ผลานันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวตวันวิทยา
8.เด็กหญิงวิมุตติยา ผลานันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวตวันวิทยา
9.เด็กหญิงสุมลธิญา ดำริห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
10.นายพงษ์สันต์ ประโยชย์อมรกุล วิทยากร
11.นายวันชัย ทองมนต์ วิทยากร
12.นายวีระชัย กงซุย วิทยากร

ISDC2021 210828 4

5. ประเภท Popularity Award Short Film Catergory
เรื่อง Sustainable Agriculture จากทีม NACA ประเทศไทย
โดยมีสมาชิกในทีม ได้แก่
1. นายนคบดี นาคสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2. นางสาวปญปภา นาคสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
3. นางศศิวดี นาคสกุล ที่ปรึกษา