ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมไขความลับแห่งจักรวาลในนิทรรศการวิทยาศาสตร์เรื่อง “ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา”

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมไขความลับแห่งจักรวาลในนิทรรศการวิทยาศาสตร์เรื่อง “ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา”

08-12-2021
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมไขความลับแห่งจักรวาลในนิทรรศการวิทยาศาสตร์เรื่อง “ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา”

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมไขความลับแห่งจักรวาลในนิทรรศการวิทยาศาสตร์เรื่อง “ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในโอกาสครบรอบ 150 ปี ที่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ถูกต้อง แม่นยำ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 โดยกำหนดจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

0025

นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม และสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ มีแนวคิดสนับสนุนการศึกษาผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย และพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยเองก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดนิทรรศการเพื่อเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ และในปีนี้ นับเป็นปีที่สำคัญในโอกาสครบรอบ 150 ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้ถูกต้อง แม่นยำ และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ธนาคารฯ จึงได้ร่วมกับ อพวช. จัดนิทรรศการในหัวข้อ “ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา” ขึ้น ภายใต้ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่อย่างน่าสนใจ มีความเชื่อมโยงและส่งผลสัมพันธ์กับมนุษย์ พืชและสัตว์บนโลกนี้ โดยนิทรรศการครั้งนี้ส่งเสริมการศึกษาแบบ  STEM เป็นการบูรณาการความรู้ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นความรู้ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง เด็กนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจจะได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นแนวทางให้ค้นพบตัวเอง เลือกแผนการเรียนเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ในอนาคต ธนาคารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป”

0030

 นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายเรื่องราวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยปีนี้นิทรรศการที่เรานำมาจัดแสดงมีความพิเศษมากกว่าทุก ๆ ปี เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาหว้ากอเต็มดวงครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนต่อทัศนคติการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ในประเทศไทย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์มากขึ้น ดังนั้นจึงได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ “ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา” ขึ้น โดยนิทรรศการชุดนี้จะเสริมสร้างแรงบันดาลใจความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ ซึ่งจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพระอาทิตย์และพระจันทร์ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์สำคัญในระบบการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่หลายคนอาจไม่เคยได้รู้ รวมถึงความเชื่อและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีจากพระอาทิตย์และพระจันทร์ การค้นพบพระอาทิตย์และพระจันทร์ ด้วยยานอวกาศหรือดาวเทียมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เราหวังว่านิทรรศการชุดนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้เรื่องราวของดาราศาสตร์ได้อย่างแท้จริง พร้อมจุดประกายการเรียนรู้ดาราศาสตร์ของไทยเพื่อต่อยอดให้กับเยาวชนในอนาคตอีกด้วย”

0024

 0021

นิทรรศการ “ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา” แบ่งการจัดแสดงเป็น 5 โซน ประกอบด้วย

  1. โซน Introduction จัดแสดงแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ โดยพระบาทสมเด็จ   พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ให้ความสำคัญกับพระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
  2. โซนความจริง (Fact) จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทั้งในด้านมิติทางกายภาพ ประโยชน์ ความสำคัญ และความสัมพันธ์ในเชิงเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เครื่องมือทางดาราศาสตร์นำไปสู่การคำนวณเวลา ปฏิทิน การวัดระยะทาง เป็นต้น
  3. โซนปรากฏการณ์ (Phenomenon) จัดแสดงเกี่ยวกับปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพระอาทิตย์ และพระจันทร์ เช่น สุริยุปราคา พระอาทิตย์ทรงกลด พระจันทร์ทรงกลด พระจันทร์เต็มดวง และปรากฎการณ์ที่เกิดจากพระอาทิตย์ พระจันทร์ เช่น รุ้งกินน้ำ โดยทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงและส่งผลสัมพันธ์กับมนุษย์ พืช และสัตว์ที่อาศัยบนโลก
  4. โซนความเชื่อ (Faith) จัดแสดงความเชื่อของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับพระอาทิตย์และพระจันทร์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น โหราศาสตร์ ราหูอมจันทร์ การไหว้พระอาทิตย์ พระจันทร์
  5. โซนการค้นพบ (Discovery) จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นพบพระอาทิตย์และพระจันทร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การค้นพบระบบสุริยะใหม่ และแนวโน้มการค้นพบสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะอื่น ๆ เทคโนโลยีการสื่อสารในอวกาศ การถ่ายภาพดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เป็นต้น

0028

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและได้รับความรู้ ได้แก่ การบรรยายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้น ชมการสาธิตบังคับหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารจำลอง  Mar Rover, ร่วมกิจกรรม Science  Walk Rally หาคำตอบในนิทรรศการ, Workshop เรียนรู้แผนที่ดาว การประดิษฐ์ Model ดาวเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น

0078

นิทรรศการ “ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ สุริยันจันทรา” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-17.00น. เว้นวันหยุดธนาคาร ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2544 385

 

0087

0040

0039

0038

0026

0029