NSM ร่วมการประชุมกลุ่ม ASEAN Sub - Committee on S&T Infrastructure ครั้งที่ 59 (SCIRD - 59)

NSM ร่วมการประชุมกลุ่ม ASEAN Sub - Committee on S&T Infrastructure ครั้งที่ 59 (SCIRD - 59)

17-10-2023
SCIRD - 59

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. เข้าร่วมการประชุมกลุ่ม ASEAN Sub - Committee on S&T Infrastructure ครั้งที่ 59 (SCIRD - 59) ในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 84 (The 84th ASEAN Committee on Science and Technology and Innovation: COSTI - 84) ทั้งนี้ ได้นำเสนอโครงการ Science Technology Innovation (STI) Enculturation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ รวมถึงเผยแพร่วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนและสังคม ณ จังหวัดโบโฮล สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SCIRD - 59-1SCIRD - 59-3

 

SCIRD - 59-2