อพวช. เชิญเยาวชน ครู และผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิ.ย. 65

อพวช. เชิญเยาวชน ครู และผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิ.ย. 65

29-04-2022
Prime Minister’s Science Award 2022

โครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้การดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินงานโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาค วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติครูวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษา ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีกำลังใจมากขึ้น รวมทั้งผลักดันการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเยาวชนไปสู่ศตวรรษที่ 21


ทั้งนี้ อพวช. จึงขอเชิญเยาวชน ครู และผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565 ซึ่งในปีนี้มีรางวัล ดังนี้

รางวัลโครงงานเยาวชน
1.รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
2.รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 – Best of Category (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพและประยุกต์
3.รางวัลพิเศษ Special Award


รางวัลครูผู้ส่งเสริมเยาวชน
1.รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
2.รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/36IRge9 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1790, 1745 (รักชนก,วรภร) Email: PMSCIENCEAWARD@GMAIL.COM (rakchanok@nsm.or.th , woraporn@nsm.or.th)