NSM ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สสส. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567

NSM ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร สสส. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567

09-01-2024
NNBVF4

9 มกราคม 2567 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. และนายสุวิทย์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน อพวช. ให้การต้อนรับ คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณนครินทร์ ภระมรทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และคุณนุชจรี ศรีวิเชียร นักพัฒนาการเรียนรู้ สสส. ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี