อพวช. ร่วมกับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ชวนเยาวชนมาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์

อพวช. ร่วมกับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ชวนเยาวชนมาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์

11-12-2022
CARAVANRAI01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” พร้อมนำเยาวชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงมาค้นพบความมหัศจรรย์ด้วยวิทยาศาสตร์ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธ.ค. 2565 

CARAVANRAI01

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่หอประชุมชงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” กล่าวว่า อว. เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาประเทศให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีนโยบายสร้างคนและบุคลากรในทุกช่วงวัย โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต ส่วนสำคัญที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เกิดขึ้นจริงคือ “เยาวชน” ดังนั้น เราในฐานะหน่วยงานภาครัฐต้องผลักดันศักยภาพของเยาวชนไทย โดยผ่านการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็ก ๆ ไม่ได้ไปโรงเรียนและเคยชินการอยู่บ้าน ไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครเป็นเวลานาน การไปโรงเรียนจัดเป็นความเครียดหนึ่งที่เด็กต้องปรับตัวเมื่อเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนที่สนุกสนานและได้รับความรู้ผ่านการลงมือเล่นด้วยตนเอง จึงน่าจะเป็นอีกตัวช่วยที่จะทำให้เยาวชนคลายความกังวลหลังจากอยู่บ้านเรียนออนไลน์มาเป็นเวลานาน

CARAVANRAI02

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. ตระหนักถึงโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” เพื่อออกเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลากว่า 18 ปี ซึ่งมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 6.6 ล้านคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้พบกับความมหัศจรรย์ที่ไม่มีให้เห็นในห้องเรียนแต่ทุกคนจะได้สัมผัสของจริง และประสบการณ์จริงผ่านการทดลองเล่นและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สนุกสนาน และสามารถนำความรู้นำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยต่อไป สำหรับปีงบประมาณ 2566 นี้ ในระยะแรก อพวช. กำหนดการเดินทางสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 11 จังหวัด โดยเริ่มที่จังหวัดลพบุรีเป็นที่แรกในพฤศจิกายนที่ผ่านมา และที่นี้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ 4 และต่อจากนี้จะไปจัดงานต่อที่ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

CARAVANRAI01245CARAVANRAI010CARAVANRAI04

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย กล่าวว่า ดีใจแทนเยาวชนรวมทั้งคุณครู อาจารย์ ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มาร่วมสัมผัสและสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในวันนี้ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม นอกจากจะมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาแล้ว ยังมีภารกิจอีกประการหนึ่งคือ การบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคมของเราได้ให้ความสำคัญ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ อพวช. มาร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียนแม่จันวิทยาคมแห่งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง

CARAVANRAI05

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมมือกับ อพวช. จัดทำโครงการ “วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล” (Better Science for Better Life) ตั้งแต่ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยจัดทำและได้มอบชุดสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนไปแล้วกว่า 300 โรงเรียน จากความสำเร็จในระยะที่ 1 ทั้ง 2 องค์กรจึงได้ต่อยอดโครงการในระยะที่ 2 ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Plant Ranger : ขบวนการพิทักษ์พืช” โดย อพวช เป็นผู้พัฒนาผลิตชุดสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีเป้าหมายที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพืช รู้จักพืช และปกป้องพืช ผ่านกิจกรรมกว่า 19 กิจกรรม ซึ่งเป็นมีบทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ความขาดแคลนอาหารของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในวันนี้ได้มอบชุดสื่อความรู้ให้กับโรงเรียน เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงรายซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัท นอกเหนือจากสำนักงานที่กรุงเทพและศูนย์การผลิตและวิจัยและพัฒนาอีก 6 แห่ง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ไบเออร์ได้ดำเนินการเพื่อคืนกลับสู่จังหวัดเชียงราย

CARAVANRAI08


สำหรับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ในครั้งนี้ ยังคงมาตรการความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดชิ้นงาน เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเข้าชมของผู้มาร่วมกิจกรรม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2103 หรือติดตามเพิ่มเติมที่ Facebook : คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และเว็บไซต์ www.nsm.or.th  

CARAVANRAI012CARAVANRAI09