ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช.

ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช.

08-12-2021
ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช.

        10 พ.ย. 2560 -- ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของ อพวช. ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีการเสวนา “แนวโน้มทิศทาง อพวช. ในอนาคตที่คุณอยากให้เป็น” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรณี ยุธานุสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) คุณนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้จัดการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด คุณวชิราพร โพธิ์พงษ์ Corporate Citizenship Specialist กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และผศ.ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สุราษฏร์ธานี) ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน “NSM Alumni Day 2017” ณ ห้องประชุมยูเรก้า สำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

Image Gallery

 

MG1083800x533

MG1005800x533

MG1084800x533

MG1130800x533

MG1163800x533

MG1180800x533

MG1194800x533

MG1202800x533

MG1210800x533

MG1219800x533

MG1225800x533

MG1229800x533

MG1231800x533

MG1235800x533

MG1237800x533

MG1260800x533

MG1290800x533

MG1292800x533

MG1313800x533

MG1327800x533

MG1343800x533

MG1349800x533

MG1375800x533

MG1413800x533

MG1416800x533

MG1422800x533

MG1422800x533-1

MG1449800x533

MG1472800x533

MG1476800x533

MG1482800x533

MG1486800x533

MG1496800x533

MG1498800x533

MG1504800x533

MG1512800x533