เรื่อง “STEM-Robotics workshop”

เรื่อง “STEM-Robotics workshop”

07-12-2021
เรื่อง “STEM-Robotics workshop”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัย Saitama University ประเทศญี่ปุ่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “STEM-Robotics workshop” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนจากประเทศไทย อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ได้เรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) ผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาหุ่นยนต์ โดยมี Dr.Tairo NOMURA Director, STEM Education Research Center และคณะจาก Saitama University เป็นร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 -14 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

IMG4204800533

IMG4199800533

IMG4197800533

IMG4193800533

IMG4194800533

IMG4195800533