กิจกรรมการแข่งขัน The 11th Online ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science และ The 13th Online ASEAN+3 Teacher Workshop for the Gifted in Science

กิจกรรมการแข่งขัน The 11th Online ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science และ The 13th Online ASEAN+3 Teacher Workshop for the Gifted in Science

18-02-2022
กิจกรรมการแข่งขัน The 11th Online ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science และ The 13th Online ASEAN+3 Teacher Workshop for the Gifted in Science

กิจกรรมการแข่งขัน The 11th Online ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science และ The 13th Online ASEAN+3 Teacher Workshop for the Gifted in Science จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 -9 และ 14 – 16 มกราคม 2565 รูปแบบออนไลน์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานและการแบ่งปันความรู้ด้านวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยผลการแข่งขัน 11th ONLINE ASEAN+3 Student Camp for the Gifted in Science มีดังนี้
1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง สาขาชีววิทยา ได้แก่
ด.ช. วีร์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร
ด.ช. ณชพล ชนะน้อย
ด.ช. อภิวิชญ์ ทาทอง
ด.ช. ธนัตถ์กรณ์ เชาวนสมิทธิ์

2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัล
-เหรียญทอง สาขาฟิสิกส์ โดย นางสาวต้นข้าว ต่ายยายเที่ยง

02P

- เหรียญเงิน สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ นายปฏิพนธ์ ติยะปัญจนิตย์

03P

-เหรียญทองแดง สาขาฟิสิกส์ ได้แก่ นายโสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์

04P

-สาขาเคมี ได้รับเหรียญทองแดง ได้แก่
1. นายณัฐภัทร ตั้งศักดิ์ชัยสกุล
2. นายกรภัทร มิ่งคำเลิศ
3. นายกมลวิช กาญจนทวีลาภ
4. นางสาวสุวนันท์ ทิพย์อารักษ์วงศ์

05P