ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย อพวช. ประจำปี 2565

ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย อพวช. ประจำปี 2565

12-05-2022
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย อพวช. ประจำปี 2565

รายละเอียดประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม
กองกฎหมาย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โทร. 0 2577 9999