ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. ร่วมการประชุม "President Forum" พร้อมรับฟังนโยบายและทิศทางของดำเนินงานของ กระทรวง อว.

ผศ.ดร.รวินฯ ผอ.อพวช. ร่วมการประชุม "President Forum" พร้อมรับฟังนโยบายและทิศทางของดำเนินงานของ กระทรวง อว.

02-03-2023
M-NSM01

2 มีนาคม 2566 / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม “President Forum” และกล่าวปาฐกถาพิเศษ “โลกที่เปลี่ยนไปกับพลังใจของผู้นำ” พร้อมมอบนโยบายและทิศทางของดำเนินงานของกระทรวง อว. ในอนาคต และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ร่วมกล่าวในประเด็น “อุดมศึกษาไทย: ก้าวไปพร้อมกัน” เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. เกิดการบูรณาการร่วมกันอันนำไปสู่การเป็นกระทรวงแห่งการพัฒนาในทุกภาคส่วนต่อไป โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

M-NSM02M-NSM03