NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 เน้นย้ำกลยุทธ์สู่ระดับนานาชาติ

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 6 เน้นย้ำกลยุทธ์สู่ระดับนานาชาติ

05-03-2024
NSM01

5 มีนาคม 2567 – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องแสงเดือน-แสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกด้านขององค์กร

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ NSM เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางของ NSM” มุ่งเน้นขับเคลื่อนกลยุทธ์สำคัญ อาทิ การส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

NSM0212

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ NSM บรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation & Museum Trends for 2025 and Further” เน้นย้ำถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวโน้มของพิพิธภัณฑ์ในอนาคต

NSM0213

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM บรรยายในหัวข้อ “Sustainability to Partnerships” มุ่งสร้างความยั่งยืนผ่านการพัฒนากลยุทธ์ด้านความร่วมมือ

NSM0214

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ NSM บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Disruption” มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

NSM0216

ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ นำเสนอผลการดำเนินงานของแผนแม่บทที่สำคัญ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ NSM เข้าร่วมและระดมสมองผ่านการ Workshop