เปิดนิทรรศการ “เรื่อง...มดมด Ant’s Life”

เปิดนิทรรศการ “เรื่อง...มดมด Ant’s Life”

18-02-2022
เปิดนิทรรศการ “เรื่อง...มดมด Ant’s Life”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดนิทรรศการ “เรื่อง...มดมด Ant’s Life” ชวนสัมผัสเรื่องราวของ “มด” สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ใกล้ตัว ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ สะท้อนให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของมดในแง่มุมต่างๆ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจงานทางด้านอนุกรมวิธานมากยิ่งขึ้น โดยนิทรรศการฯ ชุดนี้ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

299A5588 1600x1067

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่พร้อมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคม อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัย รวบรวมวัสดุอุเทศ เผยแพร่ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการด้านธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยมีนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา นักวิชาการของ อพวช. ได้ทำการศึกษาวิจัยถึงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศและของโลก พร้อมเก็บตัวอย่างมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สังคมผ่านการจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจงานทางด้านอนุกรมวิธานมากยิ่งขึ้น

299A5530 1600x1067
สำหรับ นิทรรศการ “เรื่อง...มดมด Ant’s Life” ชุดนี้ จะทำให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้เรื่องราวของมดในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และเห็นถึงความสำคัญของมดที่มีต่อระบบนิเวศ อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างสังคมให้มีความตระหนักและความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันของคน สิ่งมีชีวิต และธรรมชาติ ซึ่งนำมาสู่การร่วมกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่ได้อย่างยาวนานต่อไป”
ภายในนิทรรศการฯ จะได้พบเรื่องราวน่ารู้ต่าง ๆ ของมด ซึ่งประกอบไปด้วย

299A6052 1600x1067


- Introduction มาทำความรู้จัก "มด" สัตว์ตัวเล็ก ๆ แต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายและมีความสำคัญต่อโลกใบนี้ การสร้างอาณาจักรของมด วิวัฒนาการของมด และความสัมพันธ์ระหว่างมดกับมนุษย์
- ความหลากหลายของมด มาค้นพบเรื่องราวของมดที่เราอาจยังไม่เคยรู้จัก และเจาะลึกการทำงานของนักวิชาการของ อพวช. ที่ศึกษา เก็บรวมรวมตัวอย่างมด
- Take home message : การอนุรักษ์มดและถิ่นที่อยู่อาศัย มาศึกษาความสำคัญของมด บทบาทและเรื่องราวอีกมากมายให้เรียนรู้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง และ “เราจะมีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพได้อย่างไร? และสามารถนำองค์ความรู้เกี่ยวกับมดไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและยั่งยืนต่อไป

299A6059 1600x1067

นิทรรศการชุดนี้ นอกจากเยาวชนและประชาชนจะได้เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเรื่องราวของ “มด” แต่ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่องานด้านธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ และหันกลับมาสนใจเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมมองเห็นคุณค่าของสัตว์ตัวเล็ก ๆ อย่างมดในแง่มุมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

299A5616 1600x1067

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.30-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 02 577 9999 ต่อ 2122-2123 หรือ 02 577 9970 หรือ Facebook : NsmThailand

299A5635 1600x1067