NSM จัดการประกวด KM & IM Award 2023 งานประกาศรางวัลสุดยอดแห่งการจัดการความรู้และนวัตกรรม อพวช.

NSM จัดการประกวด KM & IM Award 2023 งานประกาศรางวัลสุดยอดแห่งการจัดการความรู้และนวัตกรรม อพวช.

15-09-2023
KMIM01

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ประธานอนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรมใน อพวช. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ อนุกรรมการการจัดการความรู้และนวัตกรรมใน อพวช. พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ อพวช. ได้แก่นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ และดร.กรรณิการ์ เฉิน ร่วมเปิดงานและเป็นกรรมการตัดสินการประกวด KM & IM Award 2023 “สุดยอดแห่งการจัดการความรู้และนวัตกรรม อพวช.” ณ ห้องแสงเดือนแสงเทียน พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.

KMIM012

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSMกล่าวว่า “NSM มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะและองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง การจัดประกวด KM & IM Award 2023 จึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ NSM ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

KMIM013

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล NSM IM Excellence Award (สุดยอดการจัดการนวัตกรรม) ได้แก่ กระบวนการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) นำไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคต โดยทีม NSM พัฒนากระบวนการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กร เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของ NSM ในรูปแบบของแดชบอร์ดและรายงานต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และนำไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IM852KMIM015

ส่วนรางวัล NSM KM Excellence Award (สุดยอดการจัดการความรู้) ได้แก่ผลงาน เกร็ดความรู้การเขียนหนังสือราชการ ซึ่งรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้และเข้าใจวิธีการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

KMKMIM0145KMIM0165

รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานประกวด KM & IM Award 2023 ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมให้บุคลากรของ NSM ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต”

KMKM7789KMIM01789