NSM ร่วมเปิดตัวพร้อมลงนามความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS)

NSM ร่วมเปิดตัวพร้อมลงนามความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS)

25-05-2023
TASS01

25 พฤษภาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ภายใต้กระทรวง อว. และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ Future Graduate Platform หรือ บัณฑิตวิทย์สมรรถนะสูง โดยใช้ Non-conventional Future Graduate Platform เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมกันตามความต้องการของสถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ (TAS educational sandbox) พร้อมร่วมเปิดตัว “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Sciences : TAS) โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานและสักขีพยาน ซึ่งดำเนินการโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (ถนนโยธี) กระทรวง อว. กรุงเทพฯ

TAS25TASS2TASS778