องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้”

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้”

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” สร้างสรรค์แรงบันดาลใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมให้กับเยาวชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ขยายโอกาสการเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรมอบรมครู และค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และประชาชนชายแดนภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง


          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า“อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนและประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่ง อพวช. ได้ตระหนักถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช. ได้กำหนดจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” ขึ้น ให้กับเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เพื่อจุดประกายความคิด พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เพื่อนำไปต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้เติบโตเป็นคนคุณภาพของสังคมไทยต่อไป”

          โดยกิจกรรมครั้งนี้จะประกอบไปด้วย “นิทรรศการ “Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์” นำเสนอ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็มที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพในอนาคตอันเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต , “นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (Science Hand-on Exhibitions)” นิทรรศการแบบสื่อสัมผัสที่สามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นและทดลอง พร้อมค้นหาคำตอบด้วยตนเอง , สนุก ตื่นเต้น ไปกับ “การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)” ที่เยาวชนจะได้รับความสนุกสนานพร้อมสาระความรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว , มาปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กับ “กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ ( Enjoy Maker Space )” และ “กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Science Games and Toys)” เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและของเล่นทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม อบรมครู “การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” เพื่อสร้างเครือข่ายให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนทางความคิด และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างจินตนาการ สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน เป็นต้น

          สำหรับ“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้” จะเดินทางไปพบกับน้อง ๆ เยาวชนใน5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563 โดยเริ่มจากวันที่ 24 – 27 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา , วันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2563 ณ มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี , วันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา , วันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส และวันที่ 21 -24 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล

          ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรมในคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ในครั้งนี้ ยังคงมาตรการความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่ รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดชิ้นงาน พร้อมระบบคัดกรองต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเข้าชมของผู้มาร่วมกิจกรรม และสำหรับเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้ามพลาดสำหรับโอกาสที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยหวังว่านิทรรศการชุดนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานแน่นอน”

          สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 2109 และ 2123 หรือติดตามได้ที่ www.nsm.or.th สามารถจองเข้าชมได้ที่ https://forms.gle/2Sni87hQdwKvBzBr7