โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี"

09-12-2021
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี"

20 ตุลาคม 2563 / ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ เข้าสำรวจพื้นที่ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อเตรียมจัดงาน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี" โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และนางสาวพีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

 

12885671637036

12885671984468

12885671297261

12885671019802

12885672066015

12885671880282

12885671498251

12885671105974