การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ“ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน”

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ“ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน”

20-05-2022
ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2565

        นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ นักวิจัยอิสระ ผู้ก่อตั้ง Siamensis.org, ดร.อดิสรณ์ มนต์วิเศษ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.วิลาสินี ไตรยราช ผู้อำนวยการกองวิจัยและบริการวิชาการ (อพวช.) และ ดร. วีระ วิลาศรี ผู้อำนวยการกองวิชาการสัตววิทยา (อพวช.) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำ สู่วิถีแห่งความยั่งยืน” (Artisanal Fisheries and Aquculture for Sustainable Living) ณ ห้องประชุมไอน์สไตล์ อพวช. พร้อมประกาศผลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในเว็บไซต์ อพวช. www.nsm.or.th