NSM ลงนามความร่วมมือ สทน. สร้างแรงบันดาลใจในด้านวิทย์ฯ พร้อมขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

NSM ลงนามความร่วมมือ สทน. สร้างแรงบันดาลใจในด้านวิทย์ฯ พร้อมขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

04-10-2023
11

4 ตุลาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ลงนามความร่วมมือกับ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย พลเรือตรี วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารและสร้างทัศนคติเชิงบวกกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน เครื่องโทคาแมค ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ.นครนายก

123