อพวช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช

อพวช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช

25-07-2022
01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” โดยมี ดร.เอกพงศ์  ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ พร้อมด้วย ดร.ฉัตรชัย พิศพล รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวแนะนำแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้สิรินธร, ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ นักวิชาการ อพวช. ร่วมแนะนำแหล่งเรียนรู้ด้าน STEM ของ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี, คุณพัชรินทร์ บำรุง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สถานทูตอเมริกา ให้คำแนะนำการศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางสาวพิมลพรรณ จันทรพิมล นักวิชาการ อพวช. มาถ่ายทอดการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ โดยใช้กิจกรรมสะเต็มอย่างง่ายที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้าน STEM Education และด้านอาชีพวิทยาศาสตร์สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรการศึกษา รวมทั้งกลุ่ม Homeschool เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชน พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน STEM Education และด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งหมด 42 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

02030406