จัดกิจกรรมเล่น...เรียน...รู้ในภูมิปัญญาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับวันอนุรักษ์มรดกไทย

จัดกิจกรรมเล่น...เรียน...รู้ในภูมิปัญญาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับวันอนุรักษ์มรดกไทย

07-12-2021
จัดกิจกรรมเล่น...เรียน...รู้ในภูมิปัญญาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับวันอนุรักษ์มรดกไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมเล่น...เรียน...รู้ในภูมิปัญญาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี อีกทั้งยังเป็นการความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไปในสังคม ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ คลองห้า ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน กรุงเทพฯ

ข่าวสาร

10 เมษายน 2560 / ปทุมธานี – นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันอนุรักษ์มรดกไทย อีกทั้งในเดือนนี้ยังตรงกับวันสำคัญทางประเพณีไทยอย่างวันสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ ทาง อพวช. จึงถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรม “เล่น...เรียน...รู้ในภูมิปัญญาไทย” โดยหวังให้สังคมเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชาติ ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่ผสมผสานองค์ความรู้เดิมกับความเป็นสากล เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ ดังนั้น ภูมิปัญญาไทยจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวสาร

ทั้งนี้ ในส่วนพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มีการจัดกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงทั้งด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญาไทย เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย ในตอน “ของเล่น เรียน...รู้ในภูมิปัญญาไทย” พร้อมกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผา การย้อมผ้าและการประดิษฐ์ของเล่นต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาร่วมสาธิตบนเวทีทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนเมษายน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรมประดิษฐ์ม้าก้านกล้วยและเรือกล้วย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นภูมิปัญญาไทยกับการประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นสัตว์ของเล่น พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์เครื่องจักรแปรรูปข้าว สอนต่อวงจรควบคุมการสีข้าวผ่านทางอินเตอร์เน็ต พร้อมโชว์ครกตำข้าวแบบภูมิปัญญาไทย และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน จัดกิจกรรม Play and Learn สาธิตการประดิษฐ์ของเล่นภูมิปัญญาไทย อาทิ คอปเตอร์ไม้ไผ่ และจั๊กจั่นเสียงใส

ข่าวสาร

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.30 -17.00 น. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. สามย่าน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร 0-2577-9999 ต่อ 2102