NSM จัดอบรม "การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางจิต"

NSM จัดอบรม "การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางจิต"

24-02-2024
01

23 กุมภาพันธ์ 2567 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะทางจิต" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้วิธีการตรวจสอบลักษณะ และข้อบกพร่องของตนเองที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตนเองลดลง จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองและเรียนรู้วิธีการแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมาะสมในที่ทำงาน รวมถึงทักษะที่ทำให้เข้าใจความรู้สึกคนอื่นมากขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ดังกล่าว ซึ่งมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อพ. เข้าร่วมอบรมจำนวน 112 คน ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1234