อพวช. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประจําปี 2566

อพวช. ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประจําปี 2566

01-12-2023
Nsmm02

1 ธันวาคม 2566 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อพวช. เป็นผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประจําปี 2566 ใน “วันดำรงราชานุภาพ” 1 ธันวาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ณ บริเวณอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 BbNa01Nnmk01Gghf