อพวช. จัดประชุมสมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันให้ยั่งยืน

อพวช. จัดประชุมสมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรวมพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันให้ยั่งยืน

09-03-2023
1

8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) เป็นประธานการประชุมสมาชิก ชรส. ครั้งที่ 2/2566 โดยมีสมาชิกจากรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันตามวัตถุประสงค์หลักของ ชรส. ที่มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้สร้างเครือข่ายระหว่างกันและองค์กรต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของรัฐวิสาหกิจและจากภาคีเครือข่ายมาบูรณาการ สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมยูเรก้า ชั้น 2 อาคารสำนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี

010203