อพวช. ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ "การประชุมกระชับความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเอเชียและงานสัมมนาวิชาการวิทยาการ แบบเปิดและการใช้ข้อมูล"

อพวช. ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ "การประชุมกระชับความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเอเชียและงานสัมมนาวิชาการวิทยาการ แบบเปิดและการใช้ข้อมูล"

23-11-2022
221165-0001

22 พฤศจิกายน 2565 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ "การประชุมกระชับความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคเอเชียและงานสัมมนาวิชาการวิทยาการ แบบเปิดและการใช้ข้อมูล" (The Asia Regional Engagement meeting and Symposium on Open Science & Data Use) เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่ครอบคลุมทั่วโลก เช่น GBIF โดยสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ การศึกษาวิจัยและจัดทำฐานข้อมูลต่อไปในอนาคต  ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

221165-0001