สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “พลังประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Citizen Science for Biodiversity Conservation)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “พลังประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Citizen Science for Biodiversity Conservation)

09-12-2021
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “พลังประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Citizen Science for Biodiversity Conservation)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “พลังประชาชนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” (Citizen Science for Biodiversity Conservation) ภายใต้แนวคิด เรียนรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วมในการดูแลธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการเป็นนักวิจัยภาคพลเมือง (citizen scientist) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้ถวายรายงาน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ