องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์"

08-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์"

        1 กุมภาพันธ์ 2561/ปทุมธานี - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ในหัวข้อ การสอนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก : แรงและตารางธาตุ “Teaching Fun Science: Force and Periodic Table of Elements” ขึ้น สำหรับบุคลากรครูในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ถือเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ สนุกสนาน และเข้าใจง่าย เพื่อนำพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สื่อการสอน และเทคนิคการสอนที่ช่วยเปลี่ยนเรื่องที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับครู อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนวทางการสอนผ่านระบบ Video conference เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

Image Gallery

MG9495800533

MG9497800533

MG9517800533

MG9535800533

MG9536800533

MG9537800533

MG9538800533

MG9539800533

MG9540800533

MG9545800533

MG9546800533

MG9547800533

MG9548800533

MG9550800533

MG9551800533

MG9553800533

MG9554800533

MG9555800533

MG9558800533

MG9560800533

MG9563800533

MG9566800533

MG9567800533

MG9569800533

MG9570800533