อพวช. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน "การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน" 

อพวช. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน "การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน" 

20-09-2022
NSM NA1

19 กันยายน 2565 / สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด "การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน" โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ อพวช. ได้นำนิทรรศการและกิจกรรมด้านธรรมชาติวิทยาไปร่วมจัดแสดงภายในงาน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และสนองพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญในทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้เยาวชน นักวิชาการ และภาคเอกชน ได้รับรู้ถึงคุณค่าของความหลากหลาย และศักยภาพของฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

NSMNA2NSMNA3