จัดงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019)

จัดงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019)

09-12-2021
จัดงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019)

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 – อพวช. โดย ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ (คนแรกซ้ายมือ) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ร่วมกับ สวทช. สพภ. และพันธมิตร 31 องค์กร 25 ชุมชน จัดงานแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) เพื่อร่วมกันยกระดับงานวิจัยและอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพนี้ อันจะมีประโยชน์อย่างสูงในการส่งมอบทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศ สร้างความมั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 21-22 เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร