อพวช.ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT & ROCKET COMPETITION 2020”

อพวช.ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT & ROCKET COMPETITION 2020”

09-12-2021
อพวช.ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT & ROCKET COMPETITION 2020”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT & ROCKET COMPETITION 2020” (Spacial) รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ทีม จากทีมที่ได้เข้ารอบทั้งหมด 15 ทีม การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการแข่งขันประดิษฐ์ CANSAT - Rocket ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันเวทีระดับนานาชาติต่อไป โดยทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง พร้อมเงินรางวัล จะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานการแข่งขัน Cansat ระดับนานาชาติ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “การกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ถือเป็นภารกิจที่สำคัญขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ การจัดแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2020” Special รอบชิงชนะเลิศ ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นำไปสู่การอยากเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ โดยทีมชนะเลิศการประดิษฐ์ Cansat (ดาวเทียมขนาดเล็ก) และ Sugar Rocket (จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล) จะได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นบันไดให้กับทีมเยาวชนได้พัฒนาตนเองต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศต่อไป”

ด้าน พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) กล่าวว่า “การแข่งขัน “THAILAND CANSAT & ROCKET COMPETITION 2020” (Special) รอบชิงชนะเลิศ เป็นการบูรณาการความร่วมมืออันดียิ่งของ สทป. ร่วมกับ อพวช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนของชาติ ในฐานะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีจุดกำเนิดในการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้อง DTI-1, DTI-1G, D2, D9 และ D11A สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ และการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศสนับสนุนภารกิจฝนหลวง จากการสั่งสมองค์ความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ทดสอบ ทดลองกว่า 10 ปี ปัจจุบัน สทป. สามารถพัฒนาจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม. ทำการทดสอบภาคพลวัตในระยะยิง 40 กิโลเมตร ได้สำเร็จ ในห้วงเดือนสิงหาคม 2562 และการยิงทดสอบจรวด DTI-2 ระยะยิง 40 กม. โดยปรับลดระยะยิงทดสอบลงเหลือ 19 กิโลเมตร ให้อยู่ภายในพื้นที่สนามยิงกระสุนพิเศษ ได้สำเร็จในห้วงเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเป็นอย่างสูง นักวิจัยและพัฒนาของ สทป. ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนผ่านการอบรมความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยปรับวิธีการให้เหมาะสมในสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัส (Covid-19) โดยใช้การสอนผ่านระบบออนไลน์แทนการเข้าค่ายรอบคัดเลือก จึงทำให้การแข่งขันในครั้งนี้มีความพิเศษแตกต่างจากปีที่ผ่านมา เยาวชนแต่ละทีมจึงถือว่ามีความสามารถที่สามารถประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) และดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) ขึ้นสู่อากาศได้ด้วยตนเองทั้งที่อยู่ในสถานการณ์จำกัด โดย สทป. มุ่งหวังให้เยาวชนระดับมัธยมปลายที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ได้รับความรู้ เกิดแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นในการประดิษฐ์ คิดค้น ผลงานวิจัย ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและความมั่นคงของชาติ พัฒนาต่อยอดสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประเทศ”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เชื่อมั่นว่า หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับจรวดประดิษฐ์ อวกาศ และดาวเทียมกระป๋อง เพราะประสบการณ์ในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจที่ไม่สามารถหาได้จากในตำราหรือจากห้องเรียน อันจะนำไปสู่การต่อยอดสู่อาชีพนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต ทั้งนี้ การแข่งขัน "THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2020" เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร ทั้ง สทป. และ อพวช. ที่ต่างทุ่มเทและตั้งใจช่วยกันทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยความร่วมมือระหว่าง ในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมอีกขั้น ในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพพร้อมเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

 

299A7642

299A7599

IMG1102

IMG1175

IMG1177