อพวช. เสริมสร้างทักษะให้เยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรม ค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

อพวช. เสริมสร้างทักษะให้เยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรม ค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

23-10-2022
00011

     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดพื้นที่จัดค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก้ปัญหาแบบสะเต็มศึกษา ให้กับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2565 ณ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

01

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนได้สนุกกับการค้นพบและเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ สำหรับโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ อพวช. ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผ่านกิจกรรม ค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” ซึ่งปัจจุบันดำเนินการมาแล้วกว่า 10 ปี จนถึงรุ่นที่ 39  มีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล จำนวน 320 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ในระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2565 ซึ่งเยาวชนทุกคนได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของ อพวช. ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ เยาวชนยังได้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ อาทิ กิจกรรมสนุกกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรม Maker นักประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนากระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมตามหลักการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ขอขอบคุณโครงการฯ ที่ให้ความไว้วางใจ อพวช. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ต่อไป เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีศักยภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

04

 

00005


 
00003