NSM จัดการอบรม "การวิเคราะห์และบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบสนองความคาดหวัง"

NSM จัดการอบรม "การวิเคราะห์และบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบสนองความคาดหวัง"

15-03-2024
01

15 มีนาคม 2567/ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์และบริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบสนองความคาดหวัง” ให้กับคณะทำงานการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า อพวช. โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ NSM ประธานคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ NSM ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม เพื่อให้สามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเกี่ยวข้องกับตนเอง ส่วนงานและขององค์กรได้ พร้อมเข้าใจถึงแนวทางและประโยชน์ของการบริหารจัดการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ รวมถึงเข้าใจกระบวนการในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ โดยมี ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.ปฐมา สตะเวทิน ผู้อํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

12345678