พิธีเปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม รวมพลัง 7 หน่วยงานพัฒนาขับเคลือนเป็นศูนย์กลาง วทน. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน

พิธีเปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม รวมพลัง 7 หน่วยงานพัฒนาขับเคลือนเป็นศูนย์กลาง วทน. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน

09-12-2021
พิธีเปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม รวมพลัง 7 หน่วยงานพัฒนาขับเคลือนเป็นศูนย์กลาง วทน. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน

วันนี้ (21 พ.ค.) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม รวมพลัง 7 หน่วยงานพัฒนาขับเคลือนเป็นศูนย์กลาง วทน. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมฉลองในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้งเทคโนธานี เผยแพร่ภารกิจหน่วยงานให้กลุ่มเป้าหมายนำผลงานไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ประกอบอาชีพ/ธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22 -24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

299A4346 1

พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนธานี ระหว่าง 7 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้และบริการของหน่วยงานในเทคโนธานี โดยมีผู้แทนหน่วยงานดังนี้ (เรียงจากซ้าย) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อํานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รท.อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) นายพรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) นางอนงค์ ชานะมูล ผู้อํานวยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนายโสภณ มณีโชติ ผู้อํานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

299A4422 1