ผศ.ดร.รวินฯ และดร.กรรณิการ์ฯ ผู้บริหาร อพวช. ร่วมการประชุม ASPAC Annual Conference 2022

ผศ.ดร.รวินฯ และดร.กรรณิการ์ฯ ผู้บริหาร อพวช. ร่วมการประชุม ASPAC Annual Conference 2022

07-10-2022
ASPAC002

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน  รองผู้อำนวยการ อพวช. ร่วมการประชุม ASPAC Annual Conference 2022 เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานระหว่างกลุ่มพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2565 ณ เมืองบูร์ซ่า สาธารณรัฐตุรเคีย

ASPAC003ASPAC004