รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ.2563 (World Wildlife Day 2020)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ.2563 (World Wildlife Day 2020)

09-12-2021
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ.2563 (World Wildlife Day 2020)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ.2563 (World Wildlife Day 2020) ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี Ms. Dechen Tsering ผู้อำนวยการและผู้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ร่วมกล่าวถ้อยแถลง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ย้ำจุดยืนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ในการรณรงค์ให้ประชาชนไม่กินเนื้อสัตว์ป่า รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและนานาชาติร่วมมือกันต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอันเป็นภัยคุกคามนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นตัวกลางในการแพร่กระจายเชื้อโรคร้ายจากสัตว์สู่คนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทำให้เกิดการระบาดดังเช่นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ Covid-19 ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

299A9451 800x1200

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันสัตว์ป่าพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day มีที่มาจากการที่ประเทศไทยได้เสนอในที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันลงนามรับรองอนุสัญญา CITES เป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” (World Wildlife Day) ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68 ในปีเดียวกัน ให้วันดังกล่าวเป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกภายใต้องค์การสหประชาชาติ (United Nation World Wildlife Day) พร้อมทั้งเชิญชวนให้รัฐสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว โดยปีนี้ (2563) มีแนวคิดหลัก (Theme) ที่กำหนดขึ้นคือ “Sustaining all life on Earth” ที่มุ่งให้เห็นว่า สัตว์ป่าและพืชป่า (Wildlife) ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คน ล้วนเป็นองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ถือเป็นแนวทางที่สำคัญ ที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยในการจัดงานในปีนี้ ทส.เน้นย้ำการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนว่าการใช้ประโยชน์ที่ขาดความสมดุลนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและเป็นปัญหาที่ทั้งโลกต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยใช้กรณีของการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่อันเกิดจากการบริโภคสัตว์ป่าที่ไม่เหมาะสมมาเป็นบทเรียนและกำหนดมาตรการในเชิงป้องกัน

299A9347 1600x1067

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า การจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกในปีนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการสร้างความตระหนักแก่สังคมถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้บทเรียนจากการระบาดของไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิดไนน์ทีน มาช่วยอธิบายให้เห็นว่าเชื้อโรคร้ายดังกล่าว แพร่จากสัตว์สู่คนได้อย่างไร โดยชี้ให้เห็นว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ป่าอย่างไม่เหมาะสมนั้นก่อให้เกิดโรคดังกล่าวได้ และการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ก็เป็นเหมือนพาหะที่นำโรคร้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จนกระทั่งกระจายไปทั่วโลกได้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ที่มาให้ความรู้เรื่องโรคดังกล่าวและการป้องกันควบคุม ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำชับด่านตรวจสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและตรวจตราการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้หยุดการบริโภคสัตว์ป่าซึ่งอาจนำมาซึ่งโรคร้าย เป็นมาตรการเชิงป้องกันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

299A9534 1600x1067

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมด้านธรรมชาติวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม ผ่าน “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในอาเซียนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน และทาง อพวช. รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญอย่าง “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” (World Wildlife Day) ขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์หลักของการก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ที่จะส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้มนุษย์มองเห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ และการกระทำของมนุษย์ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต หวังจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า ต่อไปในอนาคต”

299A9132 1600x1067

 299A9147 1600x1067
สำหรับกิจกรรมวันงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “From Wild Meat to Virus : A Wake-up Call on Illegal Wildlife Trade – จากเนื้อสัตว์มาสู่เชื้อไวรัส : ถึงเวลาต้องร่วมมือต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และองค์กร TRAFFIC ที่เฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย การเปิดตัวโครงการรณรงค์ “No Ivory, No Tiger Amulets – ไม่พึ่งเขี้ยวงา” ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการร่วมกับโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าในเอเชีย กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และเยาวชน และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทย และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 

299A92291600x1067

299A92101600x1067

299A92021600x1067

299A96011600x1067

299A97601600x1067

299A96391600x1067

299A97371600x1067

299A97091600x1067

299A96791600x1067

299A91611600x1067

299A91351600x1067

299A91291600x1067

299A91271600x1067