อพวช. และ สวทช. ขานรับนโยบายวิทย์สร้างคนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชนในโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018

อพวช. และ สวทช. ขานรับนโยบายวิทย์สร้างคนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชนในโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018

08-12-2021
อพวช. และ สวทช. ขานรับนโยบายวิทย์สร้างคนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชนในโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018

21 ส.ค. 61 / อพวช. และ สวทช. ขานรับนโยบายวิทย์สร้างคนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชนในโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 ขึ้น เพื่อคัดเลือกผลงาน ที่จะได้รับรางวัล Prime Minister’s Award 2018 เชิดชูเกียรติเยาวชนคนเก่งทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายมากถึง 7 สาขา จัดแสดงผลงานและประกวดแข่งขัน พร้อมมอบรางวัลภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 21 สิงหาคม นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวถึงการจัดการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ (Science Competition) ว่าวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และเป็นปัจจัยหลัก ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ให้มีคุณภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะให้ความสำคัญต่อการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยปลูกฝังให้ประชากรของชาติมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย การจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชน นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิด ด้านเทคโนโลยี และนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปบูรณาการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันหรือภายในท้องถิ่นของตนเอง โดยในปัจจุบันมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก จนได้รับรางวัลมาแล้วอย่างต่อเนื่องกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนและครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป  อีกทั้งยังส่งเสริม ให้เกิดการเรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป็นเยาวชนต้นแบบ เพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับ เยาวชนรุ่นต่อไป รวมไปถึง ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ต่อไปอย่างยั่งยืน และยังให้การสนับสนุนครูและโรงเรียนให้มีส่วนร่วมผลักดันเยาวชน เข้าสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันสอดคล้องกับนโยบายวิทย์สร้างคนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     

 

DSC05458

         โดยที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่เคยได้รับรางวัลที่ 1 – 3 ในเวทีการประกวดระดับประเทศ ที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวดในต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/AI, สาขาวิศวกรรมโรบอติก, สาขาการบินและอวกาศ และสาขาอาหารและสุขภาพ ซึ่งขณะนี้มีทีมที่ผ่านเข้ารอบในระดับมัธยมต้น 11 โครงงาน และระดับมัธยมปลายอีก 25 โครงงาน  โดยทั้งหมดได้จัดแสดงผลงานภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่19-21 สิงหาคม และจะมีการประกวดและประกาศผลรอบคัดเลือกภายในงานดังกล่าว ในวันที่ 21 สิงหาคม นี้  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี ทั้งนี้ เพื่อเตรียมประกวดในรอบ ชิงชนะเลิศ ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Award 2018 เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนคนเก่ง ทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ต่อไป

 

DSC05460
         ผู้สนใจเข้าชมโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การแข่งขันรอบคัดเลือก รวมทั้งเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลของเยาวชนทั้ง 7 สาขานี้ได้ในวันที่ 21 สิงหาคม นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2577 9960 หรือ www.thailandnstfair.com, Facebook : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ