NSM ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบาย “อว. For EV” ผลักดันอุตสาหกรรมใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

NSM ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบาย “อว. For EV” ผลักดันอุตสาหกรรมใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

19-03-2024
ForEV 001

18 มีนาคม 2567 / นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบาย อว. For EV พร้อมผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อว. รวม 23 หน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบาย 3 แผนงาน ได้แก่ EV-HRD, EV Transformation และ EV Innovation ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ผลักดันประเทศไทยไปสู่ EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว พร้อมด้วย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหาร อว.    เข้าร่วม ทั้งนี้ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะกรรมการ อพวช. ได้ร่วมลงนามในพิธีฯ ดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

ForEV 0012ForEV 0014