อพวช. เปิดตัวโครงการแข่งขัน “FameLab Thailand 2022” เวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทย์ระดับประเทศ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก ณ สหราชอาณาจักร

อพวช. เปิดตัวโครงการแข่งขัน “FameLab Thailand 2022” เวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทย์ระดับประเทศ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก ณ สหราชอาณาจักร

18-08-2022
01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ชวนผู้สนใจมาเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ไทย/อังกฤษ ภายใน 3 นาที ในโครงการแข่งขัน “FameLab Thailand 2022” การแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการสื่อสารที่ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเข้าใจง่าย ผ่านการถ่ายทอดนำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจ ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร ต่อไป

1

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการสำคัญในการให้ข้อมูล ความรู้ สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจต่อสาธารณชน ความสามารถในการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยการค้นคว้าความรู้ที่ต้องการสื่อสาร ความเข้าใจในกระบวนการสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว และผลกระทบของการสื่อสารในสังคมวงกว้าง ความเข้าใจในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ช่วยให้สาธารณชนนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีคุณธรรม และยังอำนวยให้เกิดการดูแลรักษาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

การสื่อสารจึงนับเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการถ่ายทอดเรื่องราว องค์ความรู้ และสาระต่าง ๆ สู่ผู้ฟัง การพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างตรงประเด็น ถูกต้อง และเกิดคุณค่าแก่ผู้ฟังอย่างมั่นใจ จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพของเยาวชน และสื่อสารสาระทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความมั่นใจ ที่สำคัญที่สุด ทักษะสื่อสารเป็นเสมือนบันไดก้าวแรก ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคต โครงการ FameLab Thailand มีส่วนสำคัญในการปลูกฝังทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นนักสื่อสารที่ดี ที่สามรถนำทักษะการสื่อสารไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวันต่อไป”

2

          ดร.กรรณิการ์ เฉิน  รองผู้อำนวยการองศ์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนในสังคมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนเรื่องการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของคนไทย โดยปีนี้ได้ผนึกกำลังร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดโครงการแข่งขัน “FameLab Thailand 2022” การแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นปีที่ 7 และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องหรือสนใจงานวิจัยด้าน STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มาเข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

       ทั้งนี้ หวังว่ากิจกรรมนี้จะสามารถสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคม และพร้อมจะสร้างบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยและโลกของเราในอนาคต

4

สำหรับรูปแบบการแข่งขันในปีนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องใช้เวลา 3 นาที  ในการถ่ายทอดนำเสนองานวิจัยในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายและน่าสนใจ สามารถเลือกภาษาในการนำเสนอรอบ VDO audition โดยสามารถเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพียง 1 ภาษาเท่านั้น ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 5 คน ของแต่ละประเภท (ไทย/อังกฤษ) รวม 10 คน เป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบในรอบ Semi-Final Competition ต่อไป และได้รับการอบรมเทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักร เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ก่อนการแข่งรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป สำหรับผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กันยายน 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2577-9999 ต่อ 1774 (ธีร์วศิษฐ์) หรือ E-mail : thiwasit@nsm.or.th

5