อพวช. จับมือ อบจ.กาญจนบุรี และเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทย์ฯ

อพวช. จับมือ อบจ.กาญจนบุรี และเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทย์ฯ

20-05-2022
Mou

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน และหวังกระตุ้นให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 

Mou กาญจนบุรี

20 พฤษภาคม 2565 / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และนายวิจารณ์กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางรุ่งสิรี เอี้ยวตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน พร้อมทั้งร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถดำเนินการตามภารกิจหลักของแต่ละองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการร่วมมือกันสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

ปอ.อพวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมปลูกฝังและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน และประชาชนในสังคมให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ผ่านแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชน โดยทั้งสามหน่วยงานจะร่วมกันผนึกกำลังความเข้มแข็งของตนเองมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศต่อไป โดยมีแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการร่วมศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรม พร้อมพัฒนาบุคลากรด้านศึกษาวิจัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง”

Mou3Mou2Mou1

นอกจากนี้ ยังมีแผนดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต โดยหวังว่าความร่วมมือของทั้งสามหน่วยงานที่เกิดขึ้นในวันนี้จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมย์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อไป

Mou4