คณะผู้บริหาร NSM ร่วมระดมสมองในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับคณะกรรมการบริหาร อพวช.

คณะผู้บริหาร NSM ร่วมระดมสมองในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับคณะกรรมการบริหาร อพวช.

03-05-2024
์MN-01

3 พฤษภาคม 2567 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM นำทัพผู้บริหาร อพวช. ร่วมระดมสมอง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) สำหรับคณะกรรมการบริหาร อพวช. เพื่อดำเนินการทบทวนแผนวิสาหกิจ อพวช. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) ในปีงบประมาณ 2567 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร อพวช. นำไปสู่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จะนำไปสู่การริเริ่มกลยุทธ์หรือแผนงานโครงการใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานขับเคลื่อนให้ อพวช. เกิดความยั่งยืนในอนาคต ณ ห้องธัญบุรี 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

MNMN012MNMN0123MNMN0124MNMN0125MNMN0129MNMN01210