ครูศิริวัฒน์ฯ จากโรงเรียนพบพระวิทยาคม คว้า 2 รางวัล ในการประกวด แผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา” พร้อมเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติต่อไป

ครูศิริวัฒน์ฯ จากโรงเรียนพบพระวิทยาคม คว้า 2 รางวัล ในการประกวด แผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา” พร้อมเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติต่อไป

25-09-2022
แผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา”

ครูศิริวัฒน์ฯ จากโรงเรียนพบพระวิทยาคม คว้า 2 รางวัล ในการประกวด
แผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา” พร้อมเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติต่อไป

01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่) มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ กลุ่มบริษัททรู จัดประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา” รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบออนไลน์ ผลปรากฏ นายศิริวัฒน์ ทรรศนะวารี จากโรงเรียนพบพระวิทยาคม จ.ตาก คว้ารางวัลแผนการสอนยอดเยี่ยมและรางวัล Popular Vote พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปนำเสนอผลงานในเวทีการแข่งขัน Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF) ต่อไป

02

       ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา” ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหวังเป็นเวทีให้ครูมาแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากประสบการณ์การของคุณครูในการพัฒนาเยาวชนเพื่อส่งเข้าร่วมประกวดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ที่จัดขึ้นโดย อพวช. กว่า 21 ปี สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการคิดอย่างเป็นระบบ กระบวนการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

03

สำหรับการแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศ มีครูที่ผ่านรอบคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน 12 คน เพื่อมานำเสนอการสอนวิทยาศาสตร์ที่นำกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ เข้าไปเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยผลการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

04

รางวัลแผนการสอนยอดเยี่ยมและรางวัล Popular Vote เงินรางวัลรวม 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ได้แก่ นายศิริวัฒน์ ทรรศนะวารี จาก โรงเรียนพบพระวิทยาคม จ.ตาก

รางวัลแผนการสอนเสริมสร้างทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ ได้แก่ นายปิยวัฒน์ ผิวดำ จาก โรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต

รางวัลแผนการสอนสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ได้รับ เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณได้แก่ นายจตุรงค์ สกุลสอน จาก โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จ.เชียงใหม่

ดร.กรรณิการ์ฯ ทิ้งท้ายแสดงความยินดี “ขอชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้ครู อาจารย์ทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมและกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ พร้อมเชื่อมั่นว่าการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ “จรวดขวดน้ำเพื่อการศึกษา” จะเป็นเวทีที่สร้างเครือข่ายครู อาจารย์จากการใช้กิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ เป็นเครื่องมือในการสอนวิทยาศาสตร์ และนำเอาประสบการณ์อันล้ำค่านี้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปในอนาคต”

-----------------------------------------------------------------------------------