เยาวชนชายแดนภาคใต้ 320 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมอำลาในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

เยาวชนชายแดนภาคใต้ 320 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมอำลาในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

09-12-2021
เยาวชนชายแดนภาคใต้ 320 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมอำลาในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

เยาวชนชายแดนภาคใต้ 320 คน และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมอำลาในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 สะท้อนภาพการร่วมสร้างความสมานฉันท์ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีปิด ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี

299A3156 800x533

        วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้กล่าวขอบคุณในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2562 ว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เกิดขึ้นจากการดำริของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาร่วมกันเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ พร้อมเรียนรู้การใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี ของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้วถึง 8,026 คน เยาวชนผู้ผ่านโครงการมีความภาคภูมิใจ ยึดมั่นในอุดมการความเป็นไทย สามารถเป็นผู้นำเยาวชนในการร่วมพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เยาวชนได้มีโอกาสและส่วนร่วมแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อส่งเสริมสันติสุขอย่างถาวรต่อไป

299A3150 800x533

        ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เผยว่า คณะกรรมการดำเนินการได้นำเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา นาที จะนะ สะบ้าย้อย) จำนวนทั้งสิ้น 320 คน เป็นเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 215 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 103 คน และเยาวชนนับถือศาสนาคริสต์ 2 คน โดยเยาวชนดังกล่าวจะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม การเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ การอยู่ร่วมพหุวัฒนธรรมเดียวกันตลอดจนร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสนามฉันท์ โดยกรมการปกครอง ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ ค่ายวิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ค่ายกิจกรรมศึกษา เรียนรู้ สังคมพหุวัฒนธรรมนครศรีอยุธยา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากนั้นเยาวชนจะพำนักในครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 10 จังหวัด เป็นเวลา 15 วัน และท้ายสุดในวันพรุ่งนี้เยาวชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องบิน C -130 จากกองทัพอากาศ

299A3054 800x533

         ในส่วนของ อพวช. หน่วยงานหลักในการจัดค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 นั้น ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อพวช. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้ามาเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ในด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อพวช. ประกอบด้วย 4 พิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (เปิดเฉพาะกิจ) โดยเยาวชนจะได้ทำกิจกรรม Walk Rally ในนิทรรศการ ทำการทดลองในห้องทดลอง ทำสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรม ในกิจกรรม Maker Challenge ชมท้องฟ้าจำลอง พบปะพูดคุยกัยนักธรรมชาติวิทยา ทั้งนี้ อพวช. ขอขอบคุณโครงการฯ ที่ให้ความไว้วางใจ อพวช. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ อพวช. จะมุ่งมั่นพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ให้ประชาชนมีกระบวนการคิดด้วยหลักการและเหตุผล อันก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสามัคคี อย่างยั่งยืนต่อไป