อพวช. ร่วมแสดงพลังร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อม 190 ประเทศทั่วโลก ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” 60 earth hour 2022

อพวช. ร่วมแสดงพลังร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อม 190 ประเทศทั่วโลก ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” 60 earth hour 2022

29-04-2022
อพวช. ร่วมแสดงพลังร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อม 190 ประเทศทั่วโลก ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” 60 earth hour 2022

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+Earth Hour 2022) พร้อม 190 ประเทศทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. โดย อพวช. เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และธรรมชาติวิทยา ซึ่งได้ให้ความสำคัญในด้านพลังงาน และEco Efficiency มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคม  ทั้งนี้ การได้ร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงพลังและความร่วมมือที่จะนำไปสู่การผลักดันให้ประชาคมโลก และหน่วยงานทุกภาคส่วนรับรู้ถึงความตั้งใจโดยเห็นความสำคัญของการช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลกต่อไปในอนาคต

#EarthHour #Connect2Earth #ShapeOurFuture #อนาคตเราสร้างได้

#NSMThailand #CuriosityWINS #ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์

#องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ #อพวช