NSM ขนทัพ "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ในโครงการวิทยาศาสตร์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี

NSM ขนทัพ "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ในโครงการวิทยาศาสตร์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี

29-05-2024
CSR0012

28 พ.ค. 2567 / นางณัฐนันท์ พิพัฒน์นวกิจ เลขานุการคณะทำงานโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM เป็นประธานเปิด โครงการวิทยาศาสตร์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยมี นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จ.ชลบุรี  ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว NSM ได้นำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ไปจัดแสดงให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงผ่านนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน และมอบชุดสื่อการเรียนรู้ NSM Plearn Science จำนวน 50 กล่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะโดยใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการองค์ความรู้ STEM Education ให้กับเยาวชน โดยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็น “พลังสร้างสรรค์” พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

CSR0102CSR013CSR0104CSR0106CSR0107CSR01088OPCSR

 

CSR01741