กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

07-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัด “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 3” (The 3rd ASEAN Student Science Project Competition) เวทีการประกวดทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมาร่วมแข่งขันและแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม นี้ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ข่าวสาร

23 กรกฎาคม 2560 – ปทุมธานี/ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ และเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพ และ ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยปลูกฝังให้ประชากรของชาติมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ โดย อพวช. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรม ค่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในชื่อกิจกรรม The 3rd ASEAN Student Science Project Competition, ASPC 2017 โดยความมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนในกลุ่มอาเซียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เทียบเท่างานประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับโลก กิจกรรมนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์แนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปบูรณาการแก้ไขปัญหาได้ในชีวิตประจำวัน ในประเทศของตน ตลอดจนในภูมิภาคอาเซียนได้"

ข่าวสาร

ข่าวสาร

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนได้นำโครงงานวิทยาศาสตร์มาร่วมการประกวดครั้งนี้ ในปีนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม รวม 96 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว และไทย โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งหวังว่าเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดยเฉพาะเยาวชนไทยจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวสาร

นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้แทนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวเสริมว่า “นอกจากเยาวชนของอาเซียนจะได้นำผลงานวิทยาศาสตร์มาร่วมประกวดแล้ว พวกเขายังได้มาร่วมใช้ชีวิตในรูปแบบกิจกรรมค่ายกันที่ อพวช. ที่เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมมีกิจกรรมและการบรรยายต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าของไทย นอกจากนี้ ยังมีการแสดงที่จะสร้างความประทับใจซึ่งสอดแทรกวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของไทย ซึ่งเราเชื่อว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน และสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับภูมิภาคนี้ได้ต่อไป"

ข่าวสาร

ข่าวสาร

การประกวดโครงงานดังกล่าว ฯ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2560 พร้อมลุ้นผลการประกาศรางวัล ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม นี้ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี